PRŮBĚH TEAMBUILDINGU

Jak vlastně samotný program probíhá?

V úvodu vás seznámíme s programem, instruktory,

Program začnou úvodní hry zaměřené na naladění skupiny prolomení vzájemných bariér, ostychu odpoutání se od problémů, které nás po našem příjezdu čekají doma i v práci.

Tyto hry se postupně přeměňují na aktivity zaměřené na rozvoj důvěry a komunikace, až jsou účastníci během aktivit v přírodě postaveni před neznámé úkoly v pro ně nezvyklém prostředí, kde jsou nuceni je řešit.

Struktura tréninku vycházející z našeho know-how umožňuje účastníkům, aby v průběhu aktivit docházelo pomocí následných reflexí a teoretického semináře, který je součástí teambuildingu, ke zlepšení aspektů, na které je teambuilding zaměřen (komunikace, vedení týmu,atd.). Je na místě zdůraznit klíčovou úlohu reflexí po samotných aktivitách, stejně tak jako komplexní teoretické zpracování za spolupráce s psychologem.

Role instruktorů vedoucích kurz se zaměřuje na přesná zadání jednotlivých úkolů, vytváření podmínek pro jejich splnění a v neposlední řadě vytvoření kooperativní atmosféry. Instruktoři pružně reagují na dění v týmu a usměrňují průběh aktivit tak, aby bylo dosaženo vytyčených změnových (zážitkových) cílů.

 

Plánování a zhodnocení teambuildingu

Plán realizace teambuildingu musí být předem, ve spolupráci se zadavatelem, podrobně vypracován a schválen.

Klíčová je zejména specifikace cílů teambuildingu a plán na jejich splnění. Lidé musí být s pr ůběhem programu a cíli předem seznámeni, abychom předešli negativnímu očekávání z neznámého, které může výsledky teambuildingu negativně ovlivnit.

Veškeré poznatky a informace, které členové týmu získají se navazují na reálné situace, které účastníci na teambuildingu prožijí a jsou lektorem – facilitátorem – moderovány pro použití v dalších aktivitách.

Stejně jako plánování teambuildingu, je důležité i jeho vyhodnocení oběma směry, tj. směrem k realizátorovi teambuildingu i k zadavateli. Forma je vždy odvislá podle předchozí dohody se zadavatelem. Nejčastěji používanou formou jsou dotazníky pro účastníky (hodnocení realizátora akce) a výstupní zprávy pro zadavatele.

Jsme na trhu více jak 10 let

Pořádáme akce v ČR i zahraničí

Přes 550 zrealizovaných akcí